Jaargang 2015
Nr. 7660
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Ontwerpbeschikking Natuurbeschermingswet V.O.F. Fa. de Vries Schoonouwenseweg 15 te Stolwijk
Onderwerp
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen aan V.O.F. Fam. De Vries voor de exploitatie en uitbreiding van het agrarische bedrijf. De inrichting is gelegen aan de Schoonouwenseweg 15, 2821 NW te Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard.
Zienswijze
Een belanghebbende kan tijdens de periode van ter inzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen op de ontwerpbeschikking. De schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten:
- naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een motivering.
De zienswijze dient onder vermelding van ODH-2015-00727131 te worden gericht aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag.
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken vanaf 30 november 2015 tot en met 11 januari 2016 inzien op werkdagen:
-  bij de Omgevingsdienst Haaglanden, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 218 99 02;
-  Bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Krimpenerwaard, volgens afspraak, Dorpsplein 8 te Stolwijk, tel.nr. 140182.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Inhoudsopgave